Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Lisansüstü öğrencilerin öğrenim süreleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Cevap : YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Tezli Yüksek Lisans Programı

Süre MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. (2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. (3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programı

Süre MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora Programı

Süre MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.  (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. (3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. (4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.


Soru : Başvurular esnasında onaylı belgeler nereden alınmalı ?

Cevap : Öğrencilerin istenen belgelerin asıllarını fotokopileri ile birlikte yanlarında kimliklerini getirmeleri yeterli olacaktır. Enstitümüz tarafından onay işlemi yapılacaktır.


Soru : Öğrenci Bilgi Sistemine nasıl giriş yapabilirim?

Cevap : Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için şifreleri Kimlik Numaralarının son 6 hanesi olarak tanımlanmaktadır. Kesin kayıt esnasında öğrencilere öğrenci numaraları verilmektedir.


Soru : Sistemde seçeceğim dersleri göremiyorum?

Cevap : Öğrenci Bilgi Sistemi ders kayıt sekmesine giriş yapıldığında dönem derslerinin içerisinde seçilecek ders bulunamazsa alttan dersler ve not yükseltme sekmeleri kontrol edilmelidir.


Soru : Öğrenim katkı payı ücreti nereye ve nasıl yatırılacak?

Cevap : Öğrenim Katkı payı ücreti yatıracak olan lisansüstü öğrencilerimiz Ziraat Bankası ATM'lerine öğrenci numaralarını girerek yatıracaklardır. Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilk defa kayıt olanlar ise verilecek olana banka hesap numaralarına havale yapacaklar ve dekontu enstitümüze teslim edeceklerdir. İkinci dönemden itibaren Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerimiz de ücretlerini öğrenci numaralarıyla Ziraat Bankası ATM'lerinden yapacaklardır.


Soru : Askerlik şubesi ile yazışmalar nasıl yürütülüyor?

Cevap : Kesin kayıt yaptıran Lisansüstü öğrencilerinin askerlik şubeleriyle yazışmaları Enstitümüz tarafından yürütülmektedir.


Soru: Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet İşlemlerini nasıl yapmalıyım?

Cevap : Derslerini ve Proje dersini başarı ile tamamlayan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerimiz ilişik kesme formunu doldurup ilgili yerlere onaylattıktan sonra Proje CD'lerini, kimliklerini ve onaylatılmış formlarını Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.